Regulamin sklepu internetowego Art-n-Witch

 

§ 1. Definicje

 

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową;

2) Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową;

3) E-zapłata – zapłata Ceny za Treść Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

4) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

5) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Operator Płatności – PayPro Spółka Akcyjna, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8) Produkt – treść cyfrowa lub usługa dostarczana przez Sprzedawcę na podstawie zawartej Umowy;

9) Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści Cyfrowych do sprzedaży;

10) Regulamin – regulamin Serwisu internetowego art.-n-witch.pl, dostępny pod adresem https://art-n-witch.pl/regulamin/;

11) Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://art-n-witch.pl/ wraz z jej rozszerzeniami i subdomenami;

12) Sprzedawca – Nelli Artienwicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ART-N-WITCH”, ul. Inżynierska 68/1, 81-512 Gdynia, NIP: 5842219262, REGON: 193100631

13) Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

14) Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;

15) Uczestnik – osoba fizyczna korzystająca z Produktów Sprzedawcy w oparciu o umowę zawartą przez Kupującego;

16) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;

17) Usługa – usługa cyfrowa lub usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę;

18) Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:
– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

19) Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2. Postanowienia wstępne

 

1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych oraz Usług, dalej jako Produkty. Kupujący może dokonać zakupu Produktów wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,
b) standardowy, aktualny system operacyjny,
c) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z Produktów , w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp., a także dostęp do mikrofonu i kamery. Jeżeli korzystanie z Produktów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu Produktów.

5. Zawarcie Umowy o dostarczenie Produktów nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.

6. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

7. W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych lub Usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

a) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
b) w przypadku Usług h dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług.

8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:

a) Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
b) do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Serwisu.

2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Do zawarcia umowy konieczne jest posiadanie konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim. Umowa na świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w Serwisie, ma charakter nieodpłatny, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera. Umowa na świadczenie usługi newslettera, ma charakter nieodpłatny, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.

8. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:

a) dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
b) wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
c) udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

 

§ 4. Składanie zamówienia

 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient, o ile z indywidualnych ustaleń nie wynika inaczej.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie.

3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.

4. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Produktów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6.

8. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Produktów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

 

§ 5. Przedsprzedaż

 

1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.

2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Produktów Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Produkty będą dostępne i od jakiej daty Produkty będą przekazywane Kupującym.

3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, z ważnych powodów, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Produktów przez osoby trzecie, Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.

5. W przypadku, gdyby sprzedaż Produktów nie była możliwa z ważnych powodów na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.

6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować z z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

 

§ 6. Cena, płatności i faktury

 

1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Treści Cyfrowych, i anulować złożone zamówienie.

3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayPro Spółka Akcyjna, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.

5. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

6. Kupujący w trakcie składania zamówienia dokonuje wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury.

7. Z chwilą akceptacji Regulaminu i dokonania płatności, Kupujący zgłasza żądanie wystawienia faktury oraz przesłania jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w trakcie składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury.

9. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

10. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Produkty są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 

§ 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Produktów

 

Treści cyfrowe (m.in. nagrania wideo/ nagrania audio, materiały PDF)

1. Realizacja zamówienia uwzględniającego Treść Cyfrową polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.

2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.

3. Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:

a) link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
b) konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub
c) dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.

4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.

5. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.

6. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.

7. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.

8. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.

9. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

 

Dostęp do komunikatora lub do innych platform

10. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do komunikatora lub do innych platform, Kupującemu zostanie wysłane zaproszenie do dołączenia do ww. miejsc niezwłocznie, tj. nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu/spotkania/programu lub w terminie wynikającym ze specyfiki Produktu/ Oferty.

 

Transmisje on-line

11. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do transmisji on-line (m.in. webinarów/ spotkań on-line na żywo), Kupującemu zostanie przydzielony dostęp do platformy, na której odbywa się webinar/spotkanie najpóźniej przed terminem transmisji on-line. Dostęp zostanie przesłany na e-mail wskazany przez Kupującego.

12. Transmisje on-line mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

13. W związku z możliwością nagrywania transmisji on-line, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku oraz przetwarzania danych wrażliwych Kupującego. [§9 Wizerunek; §10 Dane wrażliwe]

 

Spotkania grupowe (m.in. sesje, warsztaty, mastermind)

14. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań grupowych znajdują się w Ofercie.

15. Spotkanie grupowe trwa 90 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.

16. Spotkanie grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem.

17. Z uwagi na specyfikę spotkań grupowych, zmiana harmonogramu spotkań grupowych przez Kupującego nie jest możliwa. Nieobecność podczas spotkań grupowych nie stanowi podstawy do zwrotu wynagrodzenia za zrealizowaną transmisję on-line zgodnie z harmonogramem.

18. W przypadku nieobecności podczas spotkań grupowych, Kupujący ma możliwość otrzymać dostęp do nagrania wideo – o ile nic innego nie wynika z Oferty.

 

Spotkania indywidualne (m.in. konsultacje, sesje indywidualne)

19. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań indywidualnych znajdują się w Ofercie.

20. Godzina spotkania indywidualnego oznacza 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.

21. Spotkania indywidualne zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedawcą drogą e-mailową i/lub w formie wiadomości sms i/lub poprzez udostępniony kalendarz on-line (w przypadku, gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.

22. Kupujący może skorzystać z zakupionego spotkania indywidualnego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub charakteru usługi.

23. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu spotkania indywidualnego. Warunkiem zmiany jest odwołanie spotkania najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu spotkania. W przypadku nieodwołania spotkania zgodnie z ww. zasadami, spotkanie zostanie uznane za zrealizowane. Zmiana terminu powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.

 

Pozostałe informacje dot. Produktów

24. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania transmisji on-line lub spotkania lub innego wydarzenia najpóźniej na dzień przed planowanym terminem transmisji/ spotkania/innego wydarzenia, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin transmisji/spotkania/wydarzenia.

25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn w przypadku gdy w ramach Produktu uwzględniającego spotkania grupowe, liczba osób w grupie nie wyniesie lub spadnie poniżej 12 osób. Sprzedawca może także zaproponować Kupującemu skorzystanie z innego Produktu lub zaproponować podniesienie opłaty lub inny termin, a Kupujący ma prawo do odrzucenia nowej oferty.

26. Sprzedawca informuje Kupującego o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

27. Jeżeli Kupujący nie może uruchomić udostępnianego pliku, materiału lub dostępu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§8 Prawa autorskie i licencje

 

1. Z Produktu Sprzedawcy ma prawo korzystać wyłącznie jedna osoba (o ile nic innego nie wynika z Oferty). W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Kupujący, Kupujący wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takim przypadku, Kupujący zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących korzystania z Produktów, w tym kwestii dot. wizerunku i danych wrażliwych.

2. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Produkty Sprzedawcy wyłącznie na potrzeby własne, co oznacza, że Produkt nie może być udostępniany osobom trzecim (np. w przypadku zakupu Produktu przez właściciela firmy, Produkt nie może być udostępniany pracownikom). Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych

3. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

4. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.

5. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

6. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

7. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:

a) dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
c) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
d) podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,
e) wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
f) korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

8. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

a) zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
b) zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
c) Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
d) jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
e) jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.

9. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim odnoszą się do Treści Cyfrowych, mają odpowiednie zastosowanie do Usług Cyfrowych.

§9 Wizerunek

 

1. Kupujący jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany w ramach transmisji on-line może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów archiwizacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych, oraz do celów związanych z realizacją Umowy.

2. Kupujący jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach platformy z materiałami/ szkoleniami/ kursami.

3. Kupujący – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line), wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów archiwizacyjnych, dokumentacyjnych i edukacyjnych oraz do celów realizacji niniejszej Umowy.

4. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody.

5. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.

6. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem.

7. W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Kupujący, Kupujący zobowiązuje się do poinformowania o powyższym Uczestnika oraz do uzyskania jego zgody zgodnie z ww. zakresem.

 

§10 Dane wrażliwe

 

1. Z uwagi na specyfikę Produktów, w tym to, że Kupujący może w ramach korzystania z Produktów przekazać Sprzedawcy dane szczególnej kategorii/ dane wrażliwe, Kupujący jest świadomy tego, że przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę do celów niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Polityką prywatności w oparciu o zgodę.

 

 

§ 11. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 

1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:

1) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
2) o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Szczegółowe informacje dot. prawa do odstąpienia wraz ze wzorem znajdują się w załączniku do Regulaminu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 12 Odpowiedzialność za zgodność Treści i Usług Cyfrowych z Umową

 

1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku Treści Cyfrowych:

a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
b) dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.

5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w sposób ciągły, Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności §12-18 w zakresie w jakim odnoszą się do Treści Cyfrowych, mają odpowiednie zastosowanie do Usług Cyfrowych.

 

§ 13. Doprowadzenie Treści i Usług Cyfrowych do zgodności z Umową

 

1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

 

§ 14. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści i Usług Cyfrowych z Umową

 

1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 13 ust. 2;
b) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
c) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 13 ust. 1;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowe pozostawały niezgodne z Umową.

3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

 

§ 15. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 

1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
a) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
b) w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,
do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowe były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.

4. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 16. Zwrot Treści Użytkownika

 

1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c).

 

§ 17. Dane osobowe i pliki cookies

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://art-n-witch.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 18. Opinie

 

1. Wszystkie publikowane w serwisie angielski-dla-ksiegowych.pl opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z nabytych przez siebie produktów / usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach tego serwisu.

2. Sprzedawca nie udostępnia możliwości automatycznego publikowania opinii na swojej stronie internetowej. Z prośbą o przekazanie opinii Sprzedawca zwraca się do każdego klienta indywidualnie i jeśli taką opinię otrzyma, samodzielnie publikuje ją na stronie.

3. Sprzedawca nie przewiduje jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię ani tym bardziej nie płaci za wystawienie opinii.

4. Nie wszystkie otrzymane opinie podlegają publikacji. Sprzedawca we własnym zakresie decyduje, czy daną opinię chce wykorzystać.

5. Prośbę o wystawienie opinii wysyłana jest na adres e-mail klienta, który Sprzedawca pozyskał przy zawieraniu z klientem umowy, co traktowane jest jako mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z produktów / usług nabytych od Sprzedawcy.

6. Sprzedawca wykorzystuje również opinie, które są do niego wysyłane przez Klientów za pomocą mediów społecznościowych.

 

§ 19. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 20. Reklamacje i wezwania

 

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Treści/Usług Cyfrowych z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest tutaj.

2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres sklep@art-n-witch.pl.

3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści/Usług Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści/Usług Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści/Usług Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści/Usług Cyfrowych, gdy:

a) Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści/Usług Cyfrowych;
b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści/Usług Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 

§ 21. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.

3. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

4. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wpływa na treść Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem) lub Usług innych niż wskazanych w ust. 5, Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Usług lub Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.

5. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wpływa na treść Umów dotyczących Usług Elektronicznych (Konto Użytkownika/Newsletter), Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera.

6. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2023.